REGULAMIN USŁUG – KARNET OPEN ABONAMENT
Oferta Promocyjna.
Niniejszy Regulamin określa:
1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży usług prowadzonej przez Operatora za
pośrednictwem serwisu internetowego www.beautydermspa.pl w odniesieniu do usługi: Karnet
OPEN ABONAMENT.
2) szczegółowe postanowienia umowy zawieranej z Operatorem na odległość za pośrednictwem
serwisu internetowego www.beautydermspa.com.pl,
3) zasady korzystania z usług Operatora i Karty oraz Obiektu SPA.
§ 1. DEFINICJE
1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli;
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Karty w miejsce wskazane
przez Użytkownika. Operator dołoży starań, aby Dostawa odbyła się w ciągu 7 dni roboczych od
momentu zawarcia Umowy;
3. Dostawca płatności – oznacza przedsiębiorcę – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej
186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP
7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług
płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
4. Forma płatności – uznawana przez Operatora forma płatności opłat wynikających z Umowy. W
przypadku oferty Karnet OPEN ABONAMENT jedyną dopuszczalną przez Operatora formą
płatności jest cykliczne obciążenie karty płatniczej;
5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika
podczas Rejestracji w Strefie Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta
Użytkownika;
6. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na
jego rzecz przez Operatora, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji;
7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika wymagane wraz z Hasłem do założenia
Konta Użytkownika w Strefie Klienta. Loginem jest adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany
przez Użytkownika;
8. Karta – oznacza kartę abonamentową lub inną formę zastępczą umożliwiającą korzystanie przez
Użytkownika z Usług Operatora;
9. Obiekt SPA – obiekt SPA, w którym Operator prowadzi działalność obiektu SPA pod marką Beauty
Derm Instytut sp zoo. Adres obiektu znajduje się na stronie https://www.beautydermspa.pl
10. Operator – oznacza przedsiębiorcę – Beauty Derm Instytut sp zoo NIP 584-273-41-94
11. Regulamin Usług SPA – oznacza regulamin określający organizacy- jno-techniczne warunki
świadczenia Usług przez Operatora, z których Użytkownik może korzystać na podstawie Umowy;
12. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Operator prowadzi działania
informacyjne i marketingowe oraz Strefę
Klienta, działające w domenie www.beautydermspa.pl;
1. Strefa Klienta – oznacza podstrony Strony Internetowej za pośrednictwem których Operator
udostępnia Użytkownikom posiadającym aktywne Konto Użytkownika funkcjonalności, w
szczególności możliwość zakupu towarów i usług, a ponadto newsletter, aktualności, na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Strefy Klienta;
2. Umowa – oznacza umowę zawartą z Operatorem przez Użytkownika na odległość w

rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn.
zm.), której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika Usług w
wariancie Karnet OPEN ABONAMENT;
3. Usługi – oznacza usługi oferowane przez Operatora na Stronie Internetowej, realizowane w
ramach Karnetu OPEN ABONAMENT, to jest możliwość korzystania z usług Obiektów SPA
działających pod marką BEAUTY DERM SPA w zakresie basenu,siłowni, fitness oraz sauny, na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Usług Fitness. Operator może
udostępnić inne usługi niewymienione w niniejszym punkcie, których szczegółowe warunki
zostaną określone każdorazowo w odrębnych regulaminach i nie mają wpływu na zakres i warunki
świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie;
4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych mającą ukończone 16 lat, korzystającą z Usług Operatora lub Strefy Klienta w
zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Operator za pośrednictwem Strony Internetowej oferuje Użytkownikom możliwość nabycia
dostępu do Usługi w wariancie Karnet OPEN ABONAMENT, obejmującej możliwość korzystania w
określonym Umową zakresie z Obiektów SPA Operatora, działających pod marką BEAUTY DERM
SPA, przez czas nie określony odpłatnych miesięcy kalendarzowych, z zastrzeżeniem, że termin
odpłatnych miesięcy kalendarzowych obowiązywania Umowy liczony będzie od dnia zakupu
karnetu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9 lit. h. Zawarcie Umowy na warunkach promocyjnych określonych
w niniejszym Regulaminie jest możliwe wyłącznie w okresie promocyjnym. Z uwagi na zawarcie
Umowy na warunkach promocyjnych, Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z
Usług w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wypowiedzenia umowy.
2. Korzystanie z Usług następuje każdorazowo na podstawie Umowy zawartej na odległość
pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym
Regulaminie, Regulaminie Usług SPA oraz według aktualnych cen wskazanych na Stronie
Internetowej w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
3. Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone
są w złotych polskich. Operator wystawia Użytkownikowi fakturę w formie elektronicznej, która
będzie dostępna w recepcji SPA lub wysłana drogą e-mail na jego życzenie.
4. Użytkownik dokonuje płatności za zamówione Usługi wyłącznie przy użyciu cyklicznego
obciążenia karty płatniczej (dalej: cykliczne obciążenie karty) Visa, Visa Electron, MasterCard,
MasterCard Electronic, Maestro z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego
obowiązywania Umowy, zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w ust. 6 -10. Okresem
rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Użytkownik zobowiązany jest do wskazania numeru i daty ważności swojej karty płatniczej oraz
wyrażenia zgody na cykliczne obciążanie rachunku karty płatniczej w celu dokonywania płatności
wynikających z Umowy. Płatności cykliczne autoryzowane są przez Dostawcę płatności – PAYU. za
pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PAYU. Dane karty płatniczej Użytkownika nie będą
zapisywane przez Operatora. Karta płatnicza będzie identyfikowana przez Operatora wyłącznie
na podstawie unikalnego numeru oraz ciągu znaków (tzw. „Cardhash”), przesyłanych przez serwis
rozliczeniowy Dostawcy płatności PAYU., umożliwiających obciążenie karty płatniczej w celu
opłacenia opłat wynikających z Umowy. Dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane
wyłącznie przez system rozliczeniowy Dostawcy płatności PAYU.
1. Zgoda, o której mowa w ust. 6, może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez
złożenie dyspozycji na adres: zamowienia@beautyderm.com.pl. Dyspozycja cofnięcia zgody
powinna zostać przesłana z adresu email Użytkownika wskazanego jako Login oraz zawierać
numer Karty lub numer telefonu Użytkownika.

2. Każdy przypadek nieskutecznej autoryzacji płatności cyklicznych, o których mowa w ust. 6, z
wyłączeniem nieskutecznej autoryzacji z powodu braku środków, powoduje konieczność ponownej
rejestracji karty płatniczej przez Użytkownika, zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 7.
Dostawca płatności może zobowiązać Użytkownika do dokonania dodatkowej autory- zacji
płatności cyklicznych w innych przypadkach niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.
3. W przypadku cofnięcia zgody, o którym mowa w ust. 7, lub nieskutecznej autoryzacji płatności
cyklicznych, okoliczność ta nie zwalnia Użytkownika od obowiązku uiszczenia należnych opłat w
danym okresie rozliczeniowym obowiązywania Umowy.
4. Zgoda na cykliczne obciążenie karty płatniczej uprawnia Operatora do obciążenia rachunku
karty płatniczej Użytkownika pełną należną kwotą opłat w danym okresie rozliczeniowym oraz w
każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania Umowy, bez konieczności
każdorazowego dodatkowego zawiadamiania o tym fakcie Użytkownika.
5. Karta może zostać wydana Użytkownikowi w recepcji Obiektu SPA, po weryfikacji tożsamości
Użytkownika z dowodem tożsamości oraz identyfikatorem zamówienia otrzymanym w
wiadomości e-mail od Operatora, o której mowa w § 3 ust. 3.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera zakładkę „Oferta” na Stronie Internetowej.
Ponadto Użytkownik wskazuje wymagane dane osobowe, loguje się na swoje Konto Użytkownika
wpisując Login i Hasło, a jeżeli jeszcze go nie posiada, dokonuje rejestracji Konta Użytkownika,
zgodnie ze wskazówkami podanymi na podstronie Strony Internetowej, Następnie Użytkownik
przekazuje zamówienie Operatorowi wybierając polecenie„Zamawiam i płacę, w podsumowaniu
zamówienia.
2. Po przekazaniu Operatorowi zamówienia, zgodnie z ust. 1 powyżej, Użytkownik zostaje
przekierowany na bezpieczną stronę internetową Dostawcy płatności, na której – po
zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków dokonywania płatności wymaganych przez
Dostawcę płatności
3. uiszcza opłaty w wysokości określonej w podsumowaniu zamówienia.Następnie Operator
potwierdza niezwłocznie Użytkownikowi fakt otrzymania zamówienia przesyłając wiadomość na
adres e – mail Użytkownika podany podczas składania zamówienia na Stronie Internetowej i z tą
chwilą dochodzi do zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zdań następujących. W
przypadku, gdy poprawność danych karty płatniczej, podanych przez Użytkownika nie zostanie
poprawnie zweryfikowana przez Dostawcę płatności, Użytkownik otrzyma od Operatora, na adres
e-mail podany w chwili składania zamówienia na Stronie Internetowej, informację o koniczności
uzupełnienie zamówienia w tym zakresie.
4. Po zawarciu Umowy oraz dokonaniu płatności na zasadach określonych w Regulaminie, Operator
dokonuje Dostawy Karty.. Operator dołoży starań, aby Dostawa Karty odbyła się nie później niż w
terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy lub odbiór w recepcji SPA w tym samy dniu.
5. Karta może być wystawiona wyłącznie na Użytkownika, który zawarł Umowę.
Karta nie może być odsprzedawana lub przekazywana i udostępniana w jakikolwiek inny sposób
osobom trzecim.
§ 4. ZASADY KORZYSTANIE Z USŁUG
1. Użytkownik jest uprawniony do rozpoczęcia korzystania z Usług, po zawarciu Umowy, z
zastrzeżeniem § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 3.,
2. Użytkownik może korzystać z Usług w Obiekcie SPA w Gdańsku ul.Kapliczna 30 Hotel Mercury
Posejdon. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do przestrzegania zasad korzystania z Obiektu
SPA, określonych poniżej.

3. Niedopełnienie przez Użytkownika formalności związanych z potwierdzeniem danych karty
płatniczej przez Dostawcę płatności uniemożliwia zawarcie Umowy.
4. Operator zobowiązany jest wobec Użytkownika do wykonywania Usług z należytą starannością.
5. Operator zobowiązany jest wobec Użytkownika do:
a) dostarczenia Karty,
b) zapewnienia możliwości korzystania z Usług w wybranym przez Użytkownika Obiekcie
macierzystym, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2;
c) zapewnienia możliwości korzystania w Obiekcie SPA z basenu,siłowni, oraz sauny .
6. Umowa o świadczenie Usług w wariancie Karnet OPEN Abonament obowiązuje przez okres, od
momentu jej zawarcia do dnia wypowiedzenia umowy zgodnie z okresem wypowiedzenia.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
7. Operator może zawierać Umowę na warunkach promocyjnych oraz udzielać ulg, co zostanie
odpowiednio wskazane w treści oferty na Stronie Internetowej oraz potwierdzenia przyjęcia
zamówienia.

§ 5. ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY. ZAWIESZENIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKA
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika:
a) (niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7) – w okresie 14
dni od momentu zakupu bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów z tytułu
świadczenia Usług przez Operatora pod warunkiem nie skorzystania z usług.
b) po upływie 14 dni kalendarzowych obowiązywania Umowy, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Operator i Partnerzy mają prawo do czasowego nieświadczenia Usług i zamknięcia Obiektu fitness lub jego
części, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych
działań.
5. Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w
następujących przypadkach:
a) powstania po stronie Użytkownika zaległości w regulowaniu opłat wynikających z Umowy za
1 miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy,
b) udostępnienia przez Użytkownika osobie trzeciej Karty w celu nieuprawnionego
skorzystania przez tę osobę z Usług,
c) kopiowania Karty w celu udostępnienia jej lub jej numerów osobom trzecim,
d) naruszenia przez Użytkownika Regulaminu w sposób powodujący zagrożenie życia lub
zdrowia dla innych osób korzystających z Obiektu SPA albo rażąco naruszający przyjęte normy i
obyczaje, w szczególności Regulaminu obiektu,
e) korzystania przez Użytkownika z Usługi w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną
działalnością gospodarczą, zawodową lub inną działalnością o charakterze zarobkowym.
6. Oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy po upływie okresu na jaki została zawarta (§ 4
ust. 6), wypowiedzeniu lub o rozwiązaniu Umowy powinno być dokonane w panelu klienta przez przycisk anuluj subskrypcję lub w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego. Operator zapewnia
Użytkownikowi możliwość złożenia oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy po
upływie okresu na jaki została zawarta, a także wypowiedzenia Umowy, również za
pośrednictwem e-mail zamowienia@beautyderm.com.pl, która to forma uznawana jest przez
Strony za równoważną w skutkach z formą pisemną, zastrzeżoną pod rygorem nieważności w

zdaniu poprzedzającym. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać skutecznie cofnięte
przez Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail do chwili rozwiązania Umowy bez
jakichkolwiek konsekwencji.
7. W razie powstania zaległości w zapłacie którejkolwiek opłaty miesięcznej przekraczającej 7 dni,
Operator, również za pośrednictwem Partnera, po uprzednim zawiadomieniu za pomocą jednego
z następujących kanałów: telefonicznie, sms, email, osobiście lub pisemnie Użytkownika o
zaległościach oraz o możliwości zawieszenia dostępu Użytkownika do Usług i wyznaczeniu 7-
dniowego terminu do zapłaty zaległości, może w przypadku bezskutecznego upływu tego
terminu, dokonać natychmiastowego zawieszenia Użytkownika w uprawnieniach do korzystania
z Usług. Zawieszenie Użytkownika w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie
wymaga dodatkowego zawiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Zawieszenie Użytkownika w
uprawnieniach trwa do momentu uregulowania całości zaległości.
8. W okresie trwania zawieszenia, o którym mowa w ust. 7, Użytkownik nie jest uprawniony do
korzystania z Usług, a Operator nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz
zawieszonego Użytkownika, związanych z dostępem do Usług.
9. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usług w celu lub w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, zawodowej lub innej działalności o charakterze zarobkowym
§ 6. REKLAMACJE
1. Użytkownik może zgłosić Operatorowi reklamacje dotyczącą Umowy (niewykonania lub
niewłaściwego wykonania Umowy). Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i
przesłana na adres poczty elektronicznej Operatora zamowienia@beautyderm.com.pl. W
zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój adres email, numer Karty oraz opis
zaistniałego problemu. Operator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni,
rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w
zgłoszeniu reklamacji.
2. Operator nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1823).
§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Z uwagi na zawarcie Umowy z Operatorem na odległość Użytkownik może odstąpić od Umowy
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w formie wiadomości e-mail
na adres zamowienia@beautyderm.com.pl w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia
Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Strony
zwracają sobie wzajemnie wszystko co sobie świadczyły, z zastrzeżeniem postanowień § 8. W
takiej sytuacji Operator z dniem skutecznego odstąpienia od Umowy, zablokuję możliwość
korzystania z Karty przez Użytkownika.
§ 8. ZWROT NALEŻNOŚCI
1. Operator dokonuje zwrotu Użytkownikom należności w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia
odstąpienia przez Użytkownika od Umowy zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 powyżej.
2. Zwrot należności zostanie dokonany z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU
obsługiwane przez Dostawcę płatności. Operator dokonuje zwrotu należności na rachunek karty
płatniczej wykorzystany do uiszczenia opłaty za Kartę.
3. Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu należności w wysokości 30,00 złotych

za każdy przypadek skorzystania z Usług od momentu złożenia przez Użytkownika oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy.
4. Operator wolny jest od odpowiedzialności, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem
wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych wymaganych do uznania rachunku
karty płatniczej. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu wyżej wymienionych danych od Użytkownika.

§ 9. DANE OSOBOWE I PLIKI„COOKIES”
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Operatorowi dobrowolnie
w celu Rejestracji oraz w celu realizacji Umowy w zakresie usług SPA lub w ramach innych
okoliczności określonych w Regulaminie Strefy Klienta, jest Operator.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika
oraz praw przysługujących Użytkownikowi w związku z tym przetwarzaniem zostały zawarte w
Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU USŁUG
1. Treść niniejszego Regulaminu Usług może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.