REGULAMIN

Beauty Derm Spa

Regulamin Sklepu Internetowego
Właścicielem sklepu internetowego www.beautydermspa.pl jest Firma Beauty Derm Instytut sp zoo z siedzibą w Gdańsku.

OFERTA
1. Sklep internetowy www.beautydermspa.pl, zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzi sprzedaż pakietów SPA za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty tj. dostępnych Pakietów SPA, Sklep Internetowy zamieszcza na stronie www.beautydermspa.pl
2. Zamówienie w Sklepie Internetowym może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat.
3. Przedmiotem sprzedaży przez Internet są pakiety wymienione w ofercie przedstawionej na stronie www Sklepu Internetowego www.beautydermspa.pl w chwili składania zamówienia.
4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.beautydermspa.pl/sklep. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie zamówienia w postaci vochera z indywidualnym kodem drogą mailową. Dodatkowo otrzymuje również informację o sposobie i terminie płatności.
2. Dokonując zamówienia Klient ma możliwość dokonania wyboru w jakiej postaci pragnie otrzymać voucher: drukując go samodzielnie – wówczas wydruk będzie posiadał indywidualny kod, odbierając go osobiście w wybranej recepcji, podając adres wysyłkowy na który zostanie wysłane zaproszenie posiadające indywidualny numer.
3. Płatność za wybrane Pakiet SPA nastąpi na podstawie przelewu na wskazane konto bądź osobiście w Recepcji DAY SPA w terminie 14 dni od momentu wykupienia wybranego Pakietu.
4. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania potwierdzenia dokonanego zakupu, Pakiet SPA zostanie uznany za nieważny.
5. Pakiety SPA są zaproszeniami na okaziciela, każde posiada swój indywidualny kod zgodny z kodem w systemie rezerwacyjnym.
6. Wprowadzanie zmian do Pakietu SPA, zamiana wybranych zabiegów, jest niemożliwa po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
7.1. Realizacja zamówienia następuje w momencie, gdy Klient otrzyma maila potwierdzającego dokonanie zamówienia, wówczas zobowiązany jest dokonać płatności w przeciągu 14dni.
7.2. istnieje możliwość złożenia zamówienia drogą mailową: sklep@beautydermspa.pl lub przez system rezerwacyjny na stronie www.beautydermspa.pl
8. Pakiet SPA może zostać zrealizowany w DAY SPA jedynie w przypadku jeśli została dokonana wpłata w terminie 14 dni od mementu złożenia zamówienia.
9. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanego zamówienia w momencie jeśli w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Klient nie dokona płatności.
10. Dowodem dokonania zakupu Pakietu SPA w Sklepie Internetowym jest potwierdzenie przelewu lub paragon/faktura VAT wystawione przez Recepcję DAY SPA. W przypadku firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest podanie NIP do wystawienia faktury VAT.
11. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy Beauty Derm Instytut sp zoo oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych spoczywa na Kliencie.
12. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
13. Formularze zamówień lub danych Klienta wypełnione nieprawidłowo są traktowane jako nieistniejące i jednocześnie otrzymują status “odrzucone”.

CENY TOWARÓW
1. Wszystkie ceny Pakietów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym Pakiecie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen pakietów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych pakietów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Czas realizacji zamówienia jest to czas, potrzeby do aktywacji Pakietu SPA. Jest to czas od momentu dokonania zamówienia do momentu dokonania płatności za wybrany Pakiet.
2. Po wybraniu Pakietu SPA przez system rezerwacji Klient otrzymuje zaproszenie wirtualne, które zostaje aktywowane po dokonaniu wpłaty dodatkowo może wysłać informacje z prośba o wysłanie vouchera poczta tradycyjna, zostanie ono wysłane po dokonaniu wplaty.
3. Jeśli Klient wyśle mail informujący o wyborze Pakietu na adres: biuro@beautyderm.com.pl l Pakiet SPA w formie zaproszenia zostanie wysłany pocztą na wskazany adres po dokonaniu płatności. Klient nie ponosi dodatkowych opłat związanych z przesyłką. Istnieje również możliwość osobistego odbioru Pakietu SPA w Recepcji SPA.
4. Firma Beauty Derm Instytut nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

6. Voucher zakupiony jest wazny przez 90 dni od daty zakupu. W tym czasie musi zostać wymieniony na usługę.

FORMY PŁATNOŚCI
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Pakiet SPA:
o płatność gotówką bądź kartą przy odbiorze – forma płatności dostępna tylko i wyłącznie w przypadku odbioru osobistego w Beauty Derm Instytut sp zoo w Hotelu mercure Posejdon , Gdańsk ul. Kapliczka 30
o płatność przelewem bezpośrednio na rachunek firmy podany w formularzu.

REKLAMACJE
1. Po dokonaniu płatności za wybrany Pakiet SPA Klient nie posiada możliwości zwrotu gotówki bądź wymiany Pakietu.
2. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania, prawo własności pakietu SPA oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty przechodzi na Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Firmy Beauty Derm Instytut sp zoo.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego